RSS

Reklamacja towaru a klauzule niedozwolone

Tematyka klauzul niedozowlonych staje się co raz bardziej popularna. Nic dziwnego, że tematyka ta została połączona z reklamacją towaru.

W rejestrze klauzul niedozwolonych prowadzonym przez Prezesa UOKiK znajduje się obecnie blisko 2700 klauzul niedozwolonych, a co roku przybywa 300 kolejnych. Powoduje to, że rejestr staje się co raz mniej czytelny, a jego dokładna analiza wymaga bardzo dużej ilości czasu. Sprawia to trudność zarówno konsumentom, jak i przedsiębiorcom.

Klauzule niedozwolone to postanowienia, zapis umowy (regulaminu, wzorca umowy, ogólnych warunków umów itd.) zawieranej z konsumentem, które jest:

a) nie uzgodnione indywidualnie (brak rzeczywistego wpływu, przedsiębiorca musi udowodnić, że konsument miał taki wpływ, w szczególności odnosi się to do postanowień umowy przejętych z wzorca umowy zaproponowanego konsumentowi przez kontrahenta)

b) kształtuje prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami• rażąco narusza interesy konsumenta

c) nie dotyczy jednak głównych świadczeń stron, np. ceny (pod warunkiem, że sformułowane są jednoznacznie)

Kiedy możemy mieć do czynienia z klauzulą niedozwoloną w temacie reklamacja wzór?

Należy odnotować, iż w rejestrze klauzul niedozwolonych prowadzonym przez Prezesa UOKiK pod numerem 2685 została wpisana klauzula o następującym brzmieniu:


Do reklamowanego lub zwracanego produktu konieczne jest dołączenie paragonu

Oznacza to dla konsumenta, iż w sporze ze sprzedawcą zawsze będzie mógł się powołać na istnienie takiej klauzuli niedozwolonej, co powinno już być argumentem wystarczającym. W praktyce jednak może być różnie i czasami może się nie obejść bez drogi sądowej.

Warto odnotować, iż zwrot towaru także został tutaj ujęty.

Reklamy
 
Możliwość komentowania Reklamacja towaru a klauzule niedozwolone została wyłączona

Opublikował/a w dniu 20 listopada 2011 w Uncategorized

 

Tagi: , ,

Jak uniknąć błędu nieprawidłowego żądania zwrotu gotówki?

Ustawa przewiduje pewną sekwencję żądań. Zawsze możesz żądać od sprzedawcy nieodpłatnej naprawy albo wymiany towaru na nowy. A jedynie wyjątkowych sytuacjach możesz żądać zwrotu gotówki, ewentualnie obniżenia ceny. Jeszcze rzadziej możesz żądać zwrotu gotówki od razu, zgłaszając żądanie po raz pierwszy.

Wszelkie uwagi, które tutaj znajdziesz pozwolą Ci uniknąć błędu niewłaściwego żądania. Reklamacja wzór i inne przydatne informacje znajdziesz również w naszym serwisie, do którego odnośnik znajdziesz na końcu artykułu.

Zanim przejdziemy do tych sytuacji, miej na uwadze żeby zgłaszać sprzedawcy tylko jedno żądanie, a nie np. dwa czy trzy. Często sprzedawcy świadomie wpisują dwa żądania nieświadomego w tej kwestii konsumenta, które się na dodatek wzajemnie wykluczają (np. wymiana i zwrot pieniędzy). Często jest to celowy zabieg, który utrudnia skuteczną reklamację (m.in. nie biegnie termin, o którym była mowa wcześniej).

Pamiętaj, że zgodnie z Ustawą możesz żądanie zwrotu pieniędzy zgłosić dopiero wtedy, gdy naprawa i wymiana towaru są (RAZEM) :

• niemożliwe

• wymagają nadmiernych kosztów

• sprzedawca nie zdoła uczynić tym żądaniom w odpowiednim czasie

• naprawa i wymiana narażałyby kupującego na znaczne niedogodności

Przy czym wystarczy spełnienie choćby jednej z tych przesłanek (ale w stosunku zarówno do naprawy, jak i wymiany) Zawsze w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy powołaj się na jedną z powyższych przesłanek. Nie wystarczy samo stwierdzenie, że żądasz zwrotu pieniędzy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy nie musi zawierać szczególnych słów, czy zwrotów. Wystarczy, że z oświadczenia tego będzie wynikać, że odstępujesz od umowy.

Są sytuacje, kiedy możesz od razu żądać zwrotu gotówki. Możesz tak postąpić jeżeli z góry wiesz, że sprzedawca nie zdoła uczynić obowiązkowi naprawy lub wymiany w odpowiednim czasie. Tak samo możesz postąpić, gdy z góry jest Ci wiadome, że zarówna naprawa, jak i wymiana będą niemożliwe. Podobnie możesz postąpić również gdy naprawa lub wymiana narażałyby Cię na znaczne niedogodności. Pamiętaj jednak, że gdy skorzystasz z tych możliwości to musisz to wykazać. Dlatego odstępując od umowy nie tylko powołaj się na daną przesłankę, ale także dodaj uzasadnienie. Bardzo pomocna może się okazać opinia rzeczoznawcy.

Wyżej była mowa o Twoim żądaniu opartym na Ustawie. Pamiętaj jednak, że dopuszcza się UMOWNĄ zmianę sekwencji żądań, o których mówiliśmy wyżej. Oznacza to, że jeżeli sprzedawca zgodzi się od razu zwrócić pieniądze to takie żądanie będzie jak najbardziej prawidłowe. Wpisuje się to w charakterystykę praw konsumenckich, które zawsze można zmieniać na korzyść konsumenta.

Więcej na:

http://reklamacjatowaru.pl/

 
Możliwość komentowania Jak uniknąć błędu nieprawidłowego żądania zwrotu gotówki? została wyłączona

Opublikował/a w dniu 2 lipca 2011 w Uncategorized

 

Tagi: , , ,

Intuicyjne żądanie zwrotu pieniędzy przy reklamacji – BŁĄD!

Z naszego doświadczenia wynika, iż reklamując jakiś towar konsumpcyjny (szczególnie przy reklamacji obuwia) bardzo często Twoim pierwszym żądaniem jest zwrot pieniędzy.

Dlatego niezwykle ważne okazuje się napisanie prawidłowo pisma reklamacyjnego. Po wpisaniu do przeglądarki hasła reklamacja wzór znajdziemy wiele stron z różnymi pismami reklamacyjnymi. Warto skorzystać z takiego, które umożliwi Ci uniknąć najczęstszego błędu przy reklamacji towaru.

Poniżej kilka podstawowych pojęć związanych z reklamacją, a w następnym poście odpowiedź, jak uniknąć powyższego błędu.

 

WAŻNE POJĘCIE! TOWAR KONSUMPCYJNY

to rzecz ruchoma (np. obuwie, telewizor, pralka) sprzedawana konsumentowi przez przedsiębiorcę.

Niestety nie jest to takie proste. Takie zgłoszenie reklamacyjne najczęściej jest nieprawidłowe. Oczywiście mówimy tutaj o zgłoszenie na podstawie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (dalej: Ustawa), a nie o zgłoszeniu na podstawie gwarancji, która może tą kwestię regulować odmiennie.

 

WAŻNE POJĘCIE! GWARANCJA

jest czymś odrębnym od reklamacji towaru tytułem niezgodności towaru z umową, która jest podstawą ustawową. Przede wszystkim gwarancja ma charakter dobrowolny i przez to jej zakres również może być dowolny.

Ważne! Udzielenie kupującemu gwarancji następuje bez odrębnej opłaty przez oświadczenie gwaranta, zamieszczone w dokumencie gwarancyjnym lub reklamie, odnoszących się do towaru konsumpcyjnego; określa ono obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy właściwość sprzedanego towaru nie odpowiada właściwości wskazanej w tym oświadczeniu. Nie uważa się przy tym za gwarancję oświadczenia, które nie kształtuje żadnych obowiązków gwaranta.

Praktyczna uwaga! Sprzedawca udzielający gwarancji wydaje kupującemu wraz z towarem dokument gwarancyjny (brak takiego dokumentu nie pozbawia jednak konsumenta jego praw, gdy gwarancja została udzielona ustnie); powinien także sprawdzić zgodność znajdujących się na towarze oznaczeń z danymi zawartymi w dokumencie gwarancyjnym oraz stan plomb i innych umieszczonych na towarze zabezpieczeń. W dokumencie gwarancyjnym należy zamieścić podstawowe dane potrzebne do dochodzenia roszczeń z gwarancji.

Jaki jest skutek zgłoszenia nieprawidłowego żądania? Przede wszystkim taki, że nie biegnie 14 dniowy termin na ustosunkowanie się sprzedawcy do naszej reklamacji. Nie pozwoli to nam na przyjęcie domniemania – w razie braku odpowiedzi sprzedawcy-, że uznał naszą reklamację. Zgłoszenie takie można traktować jedynie jako zawiadomienie o wadzie.

 

WAŻNY TERMIN! 14 DNI

Jeżeli sprzedawca nie ustosunkował się do żądania konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.

 

Więcej znajdziesz na 

http://reklamacjatowaru.pl/

 
Możliwość komentowania Intuicyjne żądanie zwrotu pieniędzy przy reklamacji – BŁĄD! została wyłączona

Opublikował/a w dniu 2 lipca 2011 w Uncategorized

 

Tagi: , , ,